สถานะสุขภาพ
   ปิระมิดประชากร พ.ศ. 2566
   อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ปี พ.ศ. 2560 - 2565
   10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
   10 อันดับโรคผู้ป่วยใน


ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลรวม โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม
   สุขภาพตำบล
   ข้อมูลโรงพยาบาล
   ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   จำนวนเทศบาล
   จำนวน อ.บ.ต.
   ทำเนียบพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
   จำนวนวัด/โบสถ์/มัสยิด/วัดจีน
   จำนวนคลินิก/จำนวนร้านขายยา
   จำนวน อ.ส.ม.
   จำนวนโรงเรียน
   จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 2566
   จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
   อัตราการพึ่งพิง พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2566
   รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา
สถิติชีพ
   สถิติชีพปี พ.ศ. 2559 - 2565


คู่มือ
   
คำนิยามสถิติสาธารณสุข
   แนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพกระรวงสาธารณสุข
   (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2562

   กฎหมาย/ระเบียบ แนวทางที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ
   ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะ
   เดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้กระทำการชันสูตรพลิกศพ

   คู่มือการสอบสวนสาเหตุการตายนอกสถานพยาบาล
   คู่มือการใช้งานระบบการตาย
   คู่มือการบันทึกและแก้ไข ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
   คู่มือ/พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
   แนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวต่างชาติ
   คู่มือการจัดการวัตถุพยาน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
   รหัสสถานพยาบาล
   ระบบสถิติทางการทะเบียน

   กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
   กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2
ข้อมูลประชากร
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2558
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2559
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2560
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2561
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2562
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2563
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2564
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2565
   ข้อมูลประชากร ปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลประชากรรายอายุรายอำเภอ
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2558
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2559
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2560
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2561
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2562
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2563
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2564
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2565
   ข้อมูลประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2566

สาเหตุการตาย
   ปี พ.ศ. 2558
   ปี พ.ศ. 2559
   ปี พ.ศ. 2560
   ปี พ.ศ. 2561
   ปี พ.ศ. 2562
   ปี พ.ศ. 2563
   ปี พ.ศ. 2564
   ปี พ.ศ. 2565

รายงานประจำปี
   รายงานประจำปี 2558
   รายงานประจำปี 2562
   รายงานประจำปี 2563
   รายงานประจำปี 2564
   รายงานประจำปี 2565