สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- รายงานการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบ
  ประมาณ 2567

- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
- ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
       - สรุปผลโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี
         งบประมาณ พ.ศ. 2567
         แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
       
สรุปผลโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        แผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
         รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน
         รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน

การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- รายงานผลงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

  ประจำปีงบประมาณ 2566

- รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการขับเคลื่อนคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

- มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

- รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการขับเคลื่อนคุณธรรม และความโปร่งใส
  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ของหน่วยงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ6 เดือน

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- มาตรา 128 เรื่องคู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 128
  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

การอบรมสัมมนาความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต

การรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2567
-
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เงินงบประมาณ งบดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ปี พ.ศ. 2566
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจำ ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายประจำ ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เงินงบประมาณ งบดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ปี พ.ศ. 2565

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 2)
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปี พ.ศ. 2564
-


ปี พ.ศ. 2563
การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปี พ.ศ. 2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี
  2567
- รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี
  งบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 20 มีนาคม 2567
- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงประมาณ 2567 / 20 มีนาคม 2567
- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง / 20 มีนาคม 2567
- รายงานผลการเรี่ยไรปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน
- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบ
  ประมาณงบประมาณ 2566

- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบ
  ประมาณงบประมาณ 2565
-
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบระมาณ 2565 (ไตรมาส ที่ 4)
- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
- รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
- สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
  กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (4 ห้าม 3 ต้อง)
- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
  และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2564
- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีปฏิบัติตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการให้และการรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาโอกาสต่าง ๆ
- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- ประกาศเรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ
- แนวทางปฏิบัติในการรับของแถมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบนและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา

- รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
- นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  ประจำปี 2564

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
- รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
- คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต ฯ รอบ 6 เดือน
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริต ฯ รอบ 12 เดือน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. ขออนุมัติโครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่ยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566
2. โครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่ยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566
3. สรุปรายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่ยุคดิจิทัล
4. สรุปรายงานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่ยุคดิจิทัล
5. ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่ยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 20 มกราคม 2566
6. ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่ยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
7. รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสู่ยุคดิจิทัล  จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ
    2566
8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
9. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จสู่ยุคดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 
การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563

  1. แผนปฏิบัติการการดำเนินงานการประชุมและการอบรมผุ้ประกอบการตามหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
    ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563
  2. สรุปผลการดำเนินงานการประชุมและการอบรมผู้ประกอบการตามหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
     ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563
  3. ภาพถ่ายกิจกรรม
  4. รายงานการประชุม 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ผลคะแนนประเมิน ITA