ข่าวรับสมัครงาน

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ใน
  ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา /
  12 มิถุนายน 2567

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 30 พฤษภาคม 2567

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  
  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 29 พฤษภาคม 2567

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง
  เภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ / 24 พฤษภาคม 2567

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการและตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการสังกัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 9 พฤษภาคม 2567

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 8 พฤษภาคม 2567

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
  จังหวัดฉะเชิงเทรา / 25 เมษายน 2567

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 29 มีนาคม 2567

- ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
  สาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ / 12 มีนาคม 2567

- ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
  สมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  / 6 มีนาคม 2567

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 22 กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวง
  สาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ / 19 กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
  สาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ / 5 กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
  สมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  / 30 มกราคม 2567

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 19 มกราคม 2567

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง
  สาธารณสุขทั่วไป / 15 มกราคม 2567

- ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ / 10 มกราค
  ม 2567

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ จำนวน 56 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 28 ธันวาคม 2566

- ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา / 26 ธันวาคม 2566

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
  สาธารณสุขทั่วไป / 14 ธันวาคม 2566

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 7 ธันวาคม 2566

- ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
  สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการคอม
  พิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ / 6 ธันวาคม 2566

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 30 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแแหน่งนักทรัพยา
  กรบุคคล / 21 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการ
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชา
  ชีพชำนาญการ) / 21 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ / 20 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณ
  สุขทั่วไป / 16 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 13 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาล
   วิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา /10 พฤศจิกายน 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน
  เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ / 7 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 1 พฤศจิกายน 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 31 ตุลาคม 2566

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทันตแพทย์
  ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 30 ตุลาคม 2566

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 25 ตุลาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 19 ตุลาคม 2566

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้า
  พนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 18 ตุลาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติ
  การสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 16 ตุลาคม 2566

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 5 ตุลาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำ
  แหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิกการแพทย์ปฏิบัติการ  ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา / 28 กันยายน 2566


- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
  ปฏิบัตการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 14 กันยายน 2566

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์ 
  แผนไทยปฏิบัตการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 14 กันยายน 2566

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทค
  นิกการแพทย์ปฏิบัตการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 14 กันยายน 2566

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกาย
  ภาพบำบัดปฏิบัตการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 14 กันยายน 2566

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาล
  วิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 14 กันยายน 2566

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 12 กันยายน 2566

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 12 กันยายน 2566

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 17 กรกฎาคม 2566

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 14 กรกฎาคม 2566

- ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 7 กรกฎาคม 2566

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 ตำแหน่ง / 30 มิถุนายน 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 9 มิถุ
  นายน 2566

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 ตำแหน่ง / 2 มิถุนายน 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 31 พฤษภาคม
  2566

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 ตำแหน่ง / 19 พฤษภาคม 2566

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร / 10 พฤษภาคม 2566

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 2 พฤษภาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นลัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา / 27 เมษายน 2566

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาล
  วิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 10 เมษายน 2566

- ประกาศการขึ้นทะเบียนและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทันตแพทย์
  ปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 7 เมษายน 2566

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  กลุ่มงานควบคุมไม่โรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 30 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักการแพทย์รังสีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 28 มีนาคม 2566

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น  ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 24 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น  ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรม กำกับติดตาม และประเมินผล กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 24 มีนาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง 
   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 21 มีนาคม 2566

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการฯ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตาม
ประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  / 10 มีนาคม 2566

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  / 10 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติ
  การ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 7 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 24 กุมภาพันธ์
  2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 20 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 / 15 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน
  เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ / 2 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
  สาธารณสุขทั่วไป / 27 มกราคม 2566

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
  สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธาร
  ณสุข และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ / 23 มกราคม 2566

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 19 มกราคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 17 มกราคม 2566

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 16 มกราคม 2566

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสา
  ธารณสุขทั่วไป / 9 มกราคม 2566

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ จำนวน 5 อัตรา / 5 มกราคม 2566

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 22 ธันวาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง
  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  / 16 ธันวาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ / 13 ธันวาคม 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธาร
  ณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 2 ธันวาคม 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งรักษาการ
  ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธาร
  สุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 29 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสี
  การแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 29 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาล
  วิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 29 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่องรับมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำ
  แหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 23 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 14 พฤศจิกายน
  2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา / 14 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 8 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ / 7 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 3 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรุจเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ / 1 พฤศจิ
  กายน 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งรักษาการ
  ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 28 ตุลาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรุจเป็นลุูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน กำกับติดตามและประเมินผล (Program Assistant) / 28 ตุลาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรุจเป็นลุูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน กำกับติดตาม
  และประเมินผล (Program Assistant) / 25 ตุลาคม 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพิ่อแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งนักจัด
  การงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 18 ตุลาคม 2565

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ / 17 ตุลาคม 2565

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรุจเป็นลุูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน กำกับติดตามและ
  ประเมินผล (Program Assistant) จำนวน 1 อัตรา / 7 ตุลาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 7 ตุลา
  คม

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 4 ตุลาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 3 ตุลาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน
  เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งนักทรัพยการบุคคล) / 26 กันยายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน
  เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งเภสัชกร) / 26 กันยายน 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนให้ดำรง  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 12 กันยายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เภสัชกร) / 12 กันยายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล)/ 12 กันยายน
  2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 29 สิงหาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  ตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) / 22
  สิงหาคม 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสี
  การแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 16 สิงหาคม 2565

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
  การพิเศษ / 10 สิงหาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
  ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 27 กรกฎาคม 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  ส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญ
  งาน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 27 กรกฎาคม 2565

- รับย้ายข้าราชการ / 6 กรกฎาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  พิเศษ / 6 กรกฎาคม 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  เฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ /
  4 กรกฎาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 24 มิถุนายน 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ /
  21 มิถุนายน 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งรักษาการ
  ในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  / 10 มิถุนายน 2565

- ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
  ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 9 มิถุนายน 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร
  ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 9 มิถุนายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 2 มิถุนายน 2565

- ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
  การพิเศษ / 27 พฤษภาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน
  เวล สถานทีี่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ / 25 พฤษภาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
  และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 24 พฤษภาคม
  2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  เพื่อรองรับสถานการณ์การแรพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ / 20 พฤษภาคม
  2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 19 พฤษภาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 9 พฤษภาคม 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
  สมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อ
  รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / 27 เมษายน 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง
  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 27 เมษายน 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาล
  วิชาชีพปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 27 เมษายน 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสี
  การแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 27 เมษายน 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  เพื่อรองรองสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / 7 เมษายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณ
  สุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 7 เมษายน 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  เฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งเภสัชกร ตำแหน่งพยาบาล
  วิชาชีพ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข / 10 มีนาคม 2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
  และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
  เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / 3 มีนาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 23 กุมภาพันธ์
  2565

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / 18 กุมภาพันธ์ 2565

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 / 14 กุมภาพันธ์ 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน
  เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ / 11 กุมภาพันธ์ 2565

- ประกาศรับสมัครคัดลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ / 2 กุมภาพันธ์
  2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรง
  คุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดฉะเชิงเทรา / 28 มกราคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 26 มกราคม 2565

- ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาล
   วิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน / 20 ธันวาคม 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
   ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 3 ธันวาคม 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
   ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 3 ธันวาคม 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
   ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 3 ธันวาคม 2564

- รับย้าย/โอนข้าราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข) / 2 ธันวาคม 2564

- รับย้ายข้าราชการ/โอนข้าราชการ (นักวิชาการเงินและบัญชี) / 2 ธันวาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ / 29 พฤศจิกายน
  2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา / 23 พฤศจิกายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน
  เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถานะ / 19 พฤศจิกายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 3 พฤศจิกายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
  สุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 2 พฤศจิกายน 2564

- การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2565 / 29 ตุลาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 11 ตุลาคม 2564

- ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
  การพิเศษ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 1 ตุลาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน
  เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ / 30 กันยายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 10 กันยายน 2564

- ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 19 สิงหาคม 2564

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  เฉพาะกิจ / 11 สิงหาคม 2564

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
  ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) 4 สิงหาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  / 29 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยบาลส่งเสริม
  สุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 23 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ / 21 กรกฎาคม
  2564

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
  และสมรรถนะ (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) / 21 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 7 กรกฎาคม 2564

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  / 5 กรกฎาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  / 29 มิถุนายน 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมฯ โครงการยุติปัญหาวัณโรค
  / 22 มิถุนายน 2564

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานกำกับและ
  ติดตามผล โครงการมาลาเรีย / 22 มิถุนายน 2564

- ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข
  จังหวัดฉะเชิงเทรา / 22 มิถุนายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ / 22 มิถุนายน 2564

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
  การพิเศษ) สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 21 มิถุนายน 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน
  กำกับติดตามและประเมินผล (Program Assistant) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 15 มิถุนายน
  2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 7 มิถุนายน 2564

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานโปรแกรมและติดตามประเมินผล
  ตามโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการฯ ในสังกัดสำนักงาน  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
  จำนวน 1 อัตรา / 4 มิถุนายน 2564

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน กำกับติดตามและ
  ประเมินผล (Program Assistant) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวน 1 อัตรา / 4 มิถุนายน 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิม
  พระเกียรติ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 30 เมษายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา / 29 เมษายน 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 26 เมษายน 2564


- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 26 เมษายน 2564

- ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
  สาธารณสุขอำเภอ  บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / 8 เมษายน 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานี
  อนามัยเฉลิมพระเกียรติ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) และหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  พิเศษ) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 8 เมษายน 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 2 เมษายน 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ   เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / 1 เมษายน 2564

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแนหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 26 มีนาคม 2564

- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดเหนือ  สำนักงาน
  สาธารณสุขอำเภอบางคล้า / 25 มีนาคม 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ   เพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  พิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 25 มีนาคม 2564

- ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
  สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา / 24 มีนาคม 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา / 17 มีนาคม 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการ
  สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา / 17 มีนาคม 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา
  จังหวัดฉะเชิงเทรา / 11 มีนาคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับ
  รถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 1 มีนาคม 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ
  (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  / 24 กุมภาพันธ์ 2564

- รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ / 18 กุมภาพันธ์ 2564

- รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ / 2 กุมภาพันธ์ 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 28 มกราคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์
  ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 20 มกราคม 2564


- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
  สุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 19 มกราคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล / 8 มกราคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / 8 มกราคม 2564

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  อาวุโส) / 5 มกราคม 2564

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 28 ธันวาคม
  2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
  สุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 21 ธันวาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 18 ธันวาคม 2563

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดแะเชิงเทรา / 17 ธันวาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 30 พฤศจิกายน 2563

- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
   ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 9 ตุลาคม 2563

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณ
  สุขทั่วไป / 18 กันยายน 2563

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ / 15 กันยายน 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป / 11 กันยายน
  2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 / 3 กันยายน 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ / 28 สิงหาคม 2563

- ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา / 27 สิงหาคม 2563

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ / 18 สิงหาคม 2563
ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ