เผยแแพร่งบการเงิน

ประกาศดีเด่นดีมาก เลื่อน เมย-กย.66  
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 67
รายงานผลชมรมจริยธรรม 12ด.มิย.67
MOIT1-ระบบเผยแพร่ข้อมูล
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล คำสั่งมอบหมายเผยแพร่
รายงานผลการเผยแพร่่ปีก่อน  
   
MOIT2-เปิดเผยข้อมูลปัจจุบัน
บันทึกเผยแพร่ข้อมูลปัจจัน ข้อมูลผู้บริหาร
นโยบายผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ รพ-ผสาน รวมกฎหมาย ระเบียบที่หน่วยงานใช้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อรพ+แผนที่
ช่องทางการแสดงความคิดเห็น วิสัยทัศ พันธกิจ MOPH
พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564
ข้อกำหนดจริยธรรมจนทรัฐ สป2564 อินโฟ คกก จริยธรรม สป
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์รพ.
บันทึกแผนปฏิบัติราชการ รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการร้องเรียนให้บริการ แผนเงินบำรุง 67-69
สรุปแผนปฎิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ
.บันทึก-แผนการใช้จ่ายเงิน ขอใช้คู่มือการร้องเรียน
คู่มือร้องเรียน ขอใช้คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนบริการ- ทุจริต
คู่มือร้องเรียน รพ 67 1-7 บันทึกขอใช้คู่มือปฏิบัติงานภารกิจหลัก
คู่มือภารกิจหลัก-ให้บริการประชาชน บันทึกผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ภายใน15วัน
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ66 รวมแผนจัดซื้อจ้างทั้งหมด67
รายงานผลการดำเนินงาน ตค-ธค.66 ประกาศตรวจสอบบุคคลแสดงความบริสุทธิ์ 2560
ขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า

ด้วยแนวทางปฏิบัติงาน

สขร.1-15ธค.66  
   
MOIT3-วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้าง
รวมเล๋มวิเคราะห์ บันทึก-รายงานผลวิเคราห์การจัดซื้อจ้างปี66
รายงานผลการจัดซื้อ 2566  
   
MOIT4-ระบบส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจ้าง
คำสั่ง- ปิด-ปลด ประกาศ บันทึกแผนการบริหารงบลงทุน
บันทึกรายงานผลการจัดซื้อลงทุน ไตรมาส1 บันทึกรายงานผลงบดำเนินการ ไตรมาส1
บันทึกรายงานผลงบดำเนินการ ไตรมาส2 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
ประกาศตรวจสอบบุคคลแสดงความบริสุทธิ์ บันทึกแผนการบริาหงบลงทุน2-ผสาน
บันทึกรายงานผลงบดำเนินการ ไตรมาส3  
 
 
MOIT5-สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน
สขร ตค.66 สขร พย.66
สขร.1-15ธค.66 สขร กพ.67
สขร-มีนา 67 รายงาน สขร 1-31 มีค.67
สขร เมย.67 สขร พค.67
สขร มิย.67  
   
MOIT6
บันทึก-แผนบริหารทรัพยากรบุคคล-ผสาน ประกาศนโยบายบริหารทรัพยกรบุคคล
   
MOIT7
คู่มือร้องเรียน รพ 67 1-7 ประกาศดีเด่นดีมาก เลื่อน เมย-กย.66
ประกาศดีเด่น-ดีมาก ตค66-มีค.67 รูปติดประกาศ ตค66-มีค67
   
MOIT8
บันทึกรายงานผลสขร ไตรมาส 1ตค-ธค.66-ผสาน โครงการเสริมสร้างด้านจริยธรรมและวินัย
สขร มค.67 รายงานผลอบรมโครงการเสริมสร้างฯ
รายชื่ิอ รูป
   
MOIT9
คู่มือ-แนวปฏิบัติ บันทึก -ปรับปรุง
ภาพ-ช่องทางร้องเรียน  
   
MOIT10
บันทึกผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน  
   
MOIT11
ขอรายงานสรุปการประชุม ขออนุมัติอบรมโครงการ
โครงการดูแลผู้ป่วยจิต บันทึกรายงานผลอบรมโครงการ
รายงานการประชุม ร่วม;วางแผน-คิด รายงานการประชุม ร่วมดำเนินการ
รายงานการประชุมสรุปโครงการ รูป
   
MOIT12
ประกาศเจตนา นโยบายไม่รับของขวัญ ประกาศมาตรการทุจริต ผิดวินัย
ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการ ระบบป้องกันการรับสินบน
สรุปติดตามมประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต  
   
MOIT13
บันทึก รับทราบรายงานการประเมินตาม Google form บันทึก รับทราบรายงานการประเมินตาม Google form-ผสาน
บันทึก รับทราบรายงานการประเมินตาม Google form-ผสาน แนวทางตามเกณฑ์จริยธรรม
เว็ป เอกสารพิมพ์จากส่งรายงาน
   
MOIT14
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ  
   
MOIT15
บันทึกขออนุมัติแผนป้องกันและปราบปราม แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต มิชอบ
รวมแผนป้องกันปราบปรมการทุจริจ-ผสาน บันทึก -ปรับปรุง
ภาพ-ช่องทางร้องเรียน  
   
MOIT16
แนวทางตามเกณฑ์จริยธรรม .แผนป้องกันทุจริต-ผสาน
รางานผลชมรมจริยธรรม 6 ด.-67 บันทึกรายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปราม
รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต มิชอบ  
   
MOIT17
บันทึกรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รายงานแผนบริหารความเสี่ยง1-ผสาน
ปกแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-ผสาน บันทึกขออนุมัติจัดประชุม อมรม
ปกแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-ผสาน (1) รายงานประชุม
   
MOIT18
1.1มาตรการป้องกันสินบน ประกาศเจตนา นโยบายไม่รับของขวัญ
ประกาศมาตรการทุจริต ผิดวินัย ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ ระบบป้องกันการรับสินบน สรุปติดตามมประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต
   
   
   
MOIT19
รายงานเรี่ยไร่-ผสาน  
   
MOIT20
โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน บันทึก ขออนุมัติโครงการประชุมทับซ้อน
บันทึก รายงานผลประชุมโครงการทับซ้อน รูป
   
MOIT21
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ไม่คุกคามทางเพศ
ประกาศเจตนารมป้องกันการทุจริต 1รูปติดประกาศ
2รูปติดประกาศ ขอจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
   
MOIT22
รูปติดประกาศผลเงินเดือนเมย-กย.67 บันทึก-คู่มือ-แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิด
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

EB1

EB4

EB9

EB10

EB11

EB12

EB13

EB14

 

 

EB15 EB16 EB17 EB18 EB19 EB20 EB21 EB22    
EB23 EB25 EB26 EB24