EB1

ตารางวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 61 แบบสรุปข้อมูลการจัดซื้อ UC ปี 61
แบบสรุปผลการจัดซื้อ บำรุง ปี61 รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปี 61
แนวทางปฏิบ้ติการจัดซื้อปี 62 บันทึกการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้า ปี61 + ขึ้น web
บันทึกขออนุมัติแนวทางปฏิบัติปี 62 และขึ้น web แบบขอเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ผลจัดซื้อ
แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางการจัดซื้อปี 62  

EB4

บันทึกขอขึ้น web แบบขอเผยแพร่
แบบสรุปผลการจัดซื้อ สขร1 -62 บำรุง แบบสรุปผลการจัดซื้อ สชร 1-62
หน้า web  

EB9

9.1-1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน 9.4.3 แผนตรวจสอบภายในใหม 62
9.1-1.2 นโยบายผู้บริหาร 9.5.1 ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาร้องเรียนในการให้บริการ
9.1-1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 9.5.2 คู่มือประฏิบัติประพฤติมิชอบ
9.1-1.4 อำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย 9.7-7.1 แผนวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมา
9.1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 9.7-7.2 อนุมัติแผนจักจ้าจากจังหวัดปี 62
9.1-1.6 ยุทธศาสตร์ 9.7-7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อประจำปี
9.1-1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 9.7-7.4 แบบแสดงความบริสุทธิ์
9.1-1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการ 9.8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
9.1-1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 9.9 คู่มือบริการประชาชน
9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาล แบบฟอร์มการขอแผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์
9.2.3 แผนงานรวมทั้งปี 62 ประกาศแสดงเจตจำนง
9.4.1 แผน Plan Fin ปี 62 สขร 1 UC
9.4.2 คำสั่งตรวจภายในปี 62 สขร 1 บำรุง
10.2 แผนปฏิบัติงาน ปี 62 25.2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
12.2 รายงานติดตามความก้าวหน้า 6 เดือน  

EB10

10.1 หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปี 10.2 แผนปฏิบัติงานประจำปี 62
10.3 แบบฟอร์มขอเผยแพรา่ข้อมูลบนเว็บไซต์ หน้า web

EB11

11.1 รายงานความก้าวหน้า 6 เดือนปี 2561 11.2 รายงานติดตามความก้าวหน้า 12 เดือน ปี 2561
หน้า web 11.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

EB12

12.1-2รายงานติดตามความก้าวหน้า 6 เดือน 12.3 แบบฟอร์ขอแผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
หน้าweb  

EB13

13.1 บันทึกแผยแพร่ 13.1.1 แบบฟอร์มการขอแผยแพร่ข้อมูลเว็ปไซต์
13.2 ประกาศส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส 13.3 กรอบแนวทาง ว20
13.4 รายงาน 4 ม.ค 2562 13.4.1 รายงาน 6 ก.พ. 2562
13.5 หลักฐานแจ้งที่ประชุมทราบ หน้า web

EB14

14.1 บันทึกขออนุมัติประกาศผลการปฏิบัติราชการ 14.1 แบบฟอร์มการขอแผยแพร่ข้อมูลเว็ปไซต์
14.2 ประกาศผลปฏิบัติราชการ 14.3 ภาพติดประกาศผลปฏิบัติราชการ
หน้า web  

EB15

15.1 ยันทึกขออนุญาติขึ้น web 15.2 ประกาศเจตนารม ผู้อำนวยการ
15.2 ประกาศเจตจำนงแสดงความบริสุทธิ์ 15.3 รูปการติดประกาศเจตนารม ผอ
15.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หน้า web

EB16

16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ 16.1 แบบเขียนร้องเรียน
16.1 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 16.2 เบอร์โทรบน web
16.3 คู่มือร้องเรียนโรงพยาบาลบางคล้าทั่วไป 16.3.1 ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ปีงบ 61
16.3.2 คำสั่งสร้างเสริมวินัย 16.3.3 คำสั่งแต่ตั้งผู้ทำหน้าที่ตราจสอบผลประโยชน์
16.3.4 คำสั่งปีงบ 61 16.4 รูป
16.4.1 ขั้นตอนรับข้อร้องเรียน 16.5 แจ้งผลการแก้ไข
16.7 รายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน 16.8 แบบฟอร์มการขอแผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์
หน้า web  

EB17

17.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบผลประโยชน์ 17.1 คำสั่งปีงบ 61
17.1 คำสั่งสร้างเสริมวินัย 17.1 บันทึกคู่มือขึ้น web
17.2 คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน 17.2 ประกาศแนวทางจริยธรรม
17.2 ประกาศเจตจำนงแสดงความบริสุทธิ์ 17.2 ประกาศเจตจำนงค์ขึ้น web
17.2 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 17.2 ประกาศมาตรการทุจริต รับสินบน
17.3 หนังสือแจ้งเวียน 17.4 รายงานการกำกับติดตามผล
17.5แบบฟอร์มการขอแผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หน้า web

EB18

18.1 ประกาศมาตรการทุจริต รับสินบน 18.1 มาตรการสำคัญ 4 ประการ
18.3 รูป รายชื่อผู้อบรมต่อต้านการทุจริต
หน้า web  

EB19

19.1 คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบรัยจ่ายเงิน

19.2 นโยบายควบคุมภายใน
19.3 รายงานผลการตรวจสอบ 19.4 มาตรการสำคัญ 4 ประการ
19.4 สะท้อนความคิดริเริ่ม 19.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
หน้า web  

EB20

20.2 ผลการประชุม 20.3 วิเคราะห์ความเสี่ยง
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ มาตการป้องกัน
รายงานการประชุม  

EB21

แบบฟอร์มข้อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ ผลการประชุม
มาตรการป้องกัน รายงานการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยง  

EB22

22.1 บันทึกขอจัดประชุม 22.2 รายซื่ออบรมต่อต้านการทุจริต
22.3 รูป 22.4 แบบสรุปโครงการ
22.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ หน้า web

EB23

23.1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 23.2 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการและเผยแพร่
23.3 แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ หน้า web

EB24

24.1 สรุปผล 24.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์
24.2 บันทึกรายงานผลการติดตามแผน  

EB25

25.1 บันทึกจัดทำประกาศ 25.2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
25.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ 25.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์
หน้า web  

EB26

26.1 คู่มือบริการประชาชน 26.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์
รูปคู่มือ รูปขั้นตอนการให้บริการประชาชน
หน้า web  

 

EB1

EB4

EB9

EB10

EB11

EB12

EB13

EB14

 

 

EB15 EB16 EB17 EB18 EB19 EB20 EB21 EB22    
EB23 EB25 EB26 EB24            

 

ITA61