ลำดับ

รายละเอียด

วันที

ดาวน์โหลด

 

2566 | 2565 | 2564 | 2563 | รวม

 

 

3

 บทความ : การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

บทความ : การเปิดเผยหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ

บทความ : องค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่

บทความ : ขอดูคะแนนสอบคนอื่นได้ไหม

บทความ : ใครพิจารณาเปิดเผยข้อมูลได้บ้าง

25 มีนาคม 67

** เลือกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

2

  บทความ : ประกาศงบคลัง งบบัญชีพร้อมเอกสารแนบ เปิดเผยได้หรือไม่

  บทความ : หนังสือร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปิดเผยได้หรือไม่

  บทความ : การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ

  บทความ : การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานรัฐ

  บทความ : เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารได้ไหมนะ

19 กุมภาพันธ์ 67

** เลือกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

1

  บทความ ข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

  บทความ ผู้ร้องเรียนขอเอกสารการสอบข้อเท็จจริง หน่วยงานต้องแจ้งผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านการเปิดเผยหรือไม่

  บทความ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับจ้างทำของ

  บทความ ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยได้ไหม

  บทความ คำขอใบอนุญาตขอได้ไหมนะ

17 มกราคม 67

** เลือกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540/ ปี 2567