ลำดับ

รายละเอียด

วันที

ดาวน์โหลด

 

2565 | 2564 | 2563 | รวม

 

 

12

  บทความ : ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

  บทความ : ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่

  บทความ : ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม?

  บทความ : ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม

  บทความ : รายงานการประชุมขอได้ไหมนะ

12 ธันวาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

11

  บทความ : ต้องเก็บนานแค่ไหน

  บทความ : หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย

  บทความ : หน่วยงานของรัฐ...กับข้อมูลส่วนบุคคล

  บทความ : เปิดเผยได้แค่ไหน

  บทความ : หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม

6 พฤศจิกายน 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

10

  บทความ : ส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไหม

  บทความ : ไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอ

  บทความ : แนวปฏิบัติเอกสารลับของหน่วยงานอื่น

  บทความ : มีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

  บทความ : ขอสำเนาสัญญาเช่าซื้อ

9 ตุลาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

9

  บทความ : ไม่ให้เอกสารแต่ให้ดูได้นะ

  บทความ : อยากรู้ผลประเมินเงินเดือน

  บทความ : ก็เป็นเจ้าหนี้จะขอดูได้ไหม

  บทความ : อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือไม่

  บทความ : เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้ไหม

20 กันยายน 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

8

  บทความ : ขยายเขตไฟฟ้าได้ด้วยเหรอ

  บทความ : ขอถามได้ไหม

  บทความ : ขอดูสัญญาจ้างแรงงาน

  บทความ : มีเหตุผลไหม

  บทความ : ก็ไม่ได้ครอบครอง 

24 สิงหาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

7

  บทความ : ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

  บทความ : ขอรายงานการประชุม

  บทความ : ขอสำนวนคดี

  บทความ : ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล

  บทความ : ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร

11 กรกฎาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

6

  บทความ : ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
  บทความ : ขอบันทึกประจำวันคดีอาญา

  บทความ : ขอข้อมูลข่าวสารของผู้ร้องเรียน

  บทความ : ขอรายการเสียภาษี

  บทความ : ขอข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก

15 มิถุนายน 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

5

  บทความ : ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
  บทความ : ขอตรวจสอบเงินบำเหน็จบำนาญของบุคคลอื่น
  บทความ : บันทึกภายในของส่วนราชการ
  บทความ : ขอทราบชื่อเจ้าหน้าที่
  บทความ : ข้อมูลข่าวสารการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้

16 พฤษภาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

4

  บทความ : ขอดูสัญญาจ้างบุคคล
  บทความ : ขอให้ออกหนังสือรับรอง 
  บทความ : ข้อเสนอของผู้เสนอราคา
  บทความ : ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
  บทความ : ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน

21 เมษายน 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

3

  บทความ : ผลการสอบข้อเท็จจริง

  บทความ ขอเอกสารชุดยื่นเสนอราคา

  บทความ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

  บทความ ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่า

  บทความ เป็นความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานหรือเปล่าครับ

 

14 มีนาคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

2

  บทความ : ขอข้อมูลการเลือกตั้ง

  บทความ ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

  บทความ ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

  บทความ : ขอชื่อแพทย์เวร

  บทความ แจ้งเบาแสบริษัทเลี่ยงภาษีครับ

 

21 กุมภาพันธ์ 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

1

  บทความ : ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน

  บทความ ประเมินผลงานทางวิชาการ

  บทความ ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์

  บทความ ลูกหนี้อยู่ที่ไหน

  บทความ โควิด ๑๙ เป็นเหตุ

20 มกราคม 66

** คลิกบทความที่ต้องการ **

 

 

 

 

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540/ ปี 2566