ลำดับ

รายละเอียด

วันที

ดาวน์โหลด

9

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. ข้อมูลการรังวัดที่ดิน

2. อุทธรณ์ซ้ำ

3. ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน

4. ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ

5. ข้อมูลของสมาคม

16.12.2565

** คลิกเรื่องที่ต้องการ **

 

 

 

 

8

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

1. ข้อมูลโครงการธนาคารโคกระบือ

2. ถนนพังอีกแล้ว

3. สำนวนคดีอาญา

4. ข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการ

5. บันทึกคำให้การพยาน

18.11.2565

** คลิกเรื่องที่ต้องการ **

 

 

 

 

7

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. บัญชีเงินฝากของลูกหนี้
2. คณะกรรมการจริยธรรมสถานสภาผู้แทนราษฎร
3. คณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร
4. ร้องเรียนหมอ
5. ขอข้อมูลข่าวสารไปทำวิจัย

 

18.10.2565

** คลิกเรื่องที่ต้องการ **

 

 

 

 

6

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. เอกสารการทำประชาคม

 2. ความเห็นของพนักงานอัยการ

  3. ขอรายชื่อชาติพันธุ์

 4. ขอข้อมูลทะเบียนราษฎร

 5. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

26.08.2565

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

5

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. สัญญาซื้อขายที่ดิน

 2. แม่จะขอดูสิทธิของลูกที่เสียชีวิต

 3. ข้อมูลการรับบำนาญ

 4. ขอข้อมูลการปราบม็อบ

 5. ขอชื่อกรรมการตรวจสอบ

 

19.07.2565

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

4

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. หมอขอเวชระเบียน

 2. แบบแปลนงานรื้อย้ายโครงข่ายขนาดใหญ่

 3. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่

 4. ใบเสร็จค่าปรับกับคำสั่งตั้งจุดตรวจมีมั้ย

 5. บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

 

21.06.2565

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

3

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. ทำไมสรรหาล่าช้า

 2. ขอประวัติการใช้โทรศัพท์

 3. สัญญาจำนองที่ดิน

 4. แบบแปลนติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 5. สวัสดิการการรักษาพยาบาล

 

21.04.2565

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

2

 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. หนังสือราชการเกี่ยวกับการดำเนินคดี

 2. ขอคัดค้านค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

 3. ทำไมถึงชนะการเสนอราคา

 4. เรื่องอยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี

 5. สำนวนการสอบสวน

 

17.02.2565

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

1

 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1. สรุปผลจิตเวชของผม

 2. ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 3. ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง

 4. บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน

 5. ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ

 18.01.2565

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ปี 2563
ปี 2564
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540/ ปี 2565