ลำดับ

รายละเอียด

วันที

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

1

 ที่ ฉช 0017.15/ 31 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540

 03.01.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

2

 ที่ สธ 0201.05/ 140 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540 

 28.02.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

3

 ที่ นร 0108/ 2247 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540

 11.03.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

4

 ที่ สธ 0201.05/ 2231 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540 

29.04.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

5

 ที่ ฉช 0017.15/ 403 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540

16.06.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

6

 ที่ สธ 0201.05/ว 536 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540

28.08.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

7

 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1.ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ 2.มีเจ้าของหรือเปล่า 3.ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม 4.อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน 5. วิธีจัดการกับหมู 

27.09.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

8

 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1.แอบดูครูกับลูก 2.อยากรู้ว่าใครไล่ 3.เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน 4.คุณไม่เว้นระยะทางสังคม 5. กลัวบ้านพัง

10.11.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

9

 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ได้แก่

 1.ทำไมต้องประชุมลับ 2.สัญญาต้องเป็นสัญญา 3.ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย 4.อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง 5. วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ

16.12.2563

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นต้น

         สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 / ปี 2563