นายศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
นางวิภา อัครานนทสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นายสุพจน์ กังใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางลลิตา พรพนาวัลย์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
เภสักรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

นางสาวพรพิมล แน่นหนา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางกรองทิพย์ เจริญบูลย์วิวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสมบัติ ทั่งทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นายเดชชัย สินเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญชนก ขจรไชยกูล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายพีระพล ต่วนภูษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางวิภาวี สุวรรณธร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งรัตน์ ห้องทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายสมชาย ห้องทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายกสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
เบอร์โทรศัพท์ 089-711-5093
E - mail : drsrisakloei@gmail.com
นายชาญเลขา กุลละวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
เบอร์โทรศัพท์ 081-862-8589
E - mail : kasiwat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 093-153-9465
E - mail : bat10851@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 065-389-1444
E - mail : chankul@hotmail.com
นางรัตนา จันทร
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
นายดิเรก ภาคกุล
รักษาการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
เบอร์โทรศัพท์
E - mail :
เบอร์โทรศัพท์ 086-323-7559
E - mail : h.yuphin@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์
E - mail :
นางสกลวรรณ ม่วงสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ 082-239-1699
E - mail : dukdik.2209@hotmail.com
นางวันดี ทับทิมทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางลาวัณย์ อมรรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางพิชิดา ตัญญบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพิน หงษ์วะชิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงาน
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
นโยบาย กสธ.
เชื่อมโยงอื่น ๆ
สถานการณ์ โควิด 2019
กลุ่มงานในสำนักงาน
ติดต่อเรา
สถานะสุขภาพ
ระบาดวิทยา
กระดาน ถาม-ตอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office