สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-1189 ,  0-3881-4337 , 0-3881-4963 , 0-3851-1640
โทรสาร 0-3851-2400

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail )  : mophcco24@moph.go.th

ติดต่อภายใน
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 100

สำนักเลขา นพ.สาธารณสุขจังหวัด ต่อ 205 , 206

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ต่อ 302
   - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 301

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อ 109 , 110

กลุ่มงานนิติการ ต่อ 307

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ต่อ 107

กลุ่มงานทันตกรรมสาธารณสุข ต่อ 209

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 305

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 308

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ต่อ 102 , 103

กลุ่มงานควบคุมโรค ต่อ 306

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต่อ 207
   - งานพัสดุ ต่อ 105
   - งานการเงิน ต่อ 303 , 304
   - งานสารบรรณ ต่อ 111

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ต่อ 208

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ต่อ 300

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ต่อ 108

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต่อ 106

ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงาน
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
นโยบาย กสธ.
เชื่อมโยงอื่น ๆ
สถานการณ์ โควิด 2019
กลุ่มงานในสำนักงาน
ติดต่อเรา
สถานะสุขภาพ
ระบาดวิทยา
กระดาน ถาม-ตอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office