พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จำนวน 17 กระบวนงาน
1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ดาวน์โหลด
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและการขอเพิ่มประเภทอาหาร ดาวน์โหลด
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ดาวน์โหลด
6. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร ดาวน์โหลด
7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ดาวน์โหลด
9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร ดาวน์โหลด
10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร ดาวน์โหลด
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ ดาวน์โหลด
12. การขอย้ายสถานที่ผลิตสถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน ดาวน์โหลด
13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรานการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด
14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร ดาวน์โหลด
15. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,
     รอยัลเยลลี และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี , นมโคนมปรุงแต่งนมเปรี้ยวผลิตภัณฑ์ของนมไอศกรีมเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท   
     อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ดาวน์โหลด
16. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมโค , นมปรุงแต่ง , นมเปรี้ยว , ผลิตภัณฑ์ของนม , ไอศกรีม ,
     เครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดาวน์โหลด
17. การขออนุญาตโฆษณาอาหาร ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 จำนวน 14 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ดาวน์โหลด
2. การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ดาวน์โหลด
3. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร ดาวน์โหลด
5. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ ดาวน์โหลด
6. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ดาวน์โหลด
7. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ดาวน์โหลด
8. การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3  
    ประเภท 4 ดาวน์โหลด
9. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ดาวน์โหลด
10. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป ดาวน์โหลด
11. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา ดาวน์โหลด
12. การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยวหรือตำรับยาหม่องกรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว ดาวน์โหลด
13. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
14. การอนุญาตผลิต/นําหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (ย.บ.8) ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 จำนวน 2 กระบวนงาน
1. การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) ดาวน์โหลด
2. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 2 กระบวนงาน
1. การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ/หน่วยงานราชการ) ดาวน์โหลด
2. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ดาว์นโหลด

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 จำนวน 6 กระบวนงาน
1. การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจขอรหัสประจำตัวผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ดาวน์โหลด
2. การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
3. การขอใบแทนใบรับแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
5. การชำระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ดาวน์โหลด
6. การแจ้งเลิกผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 จำนวน 8 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
3. การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
4. การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
5. การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
6. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
7. การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด
8. การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จำนวน 14 กระบวนงาน
1. การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
2. การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
3. การขอต่อใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
4. การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
5. การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
6. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
7. การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกกรณีผู้รับอนุญาตตาย ดาวน์โหลด
8. การแจ้งเลิกคลินิก ดาวน์โหลด
9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก ดาวน์โหลด
10. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
11. การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก ดาวน์โหลด
12. การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก ดาวน์โหลด
14. การขอแบบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถาน
     พยาบาล พ.ศ. 2541 ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชนตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551
เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่ การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ จำนวน 1 กระบวนงาน
1. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (กรณีรายใหม่หรือกรณีรายต่ออายุ) ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จำนวน 11 กระบวนงาน
1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
   ชนิดที่ 1 ดาวน์โหลด
2. การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดาวน์โหลด
3. การแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
4. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
    ดาวน์โหลด
5. การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
6. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด
7. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
8. การต่ออายุใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
9. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ดาวน์โหลด
10. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ (กรณีไม่ตรวจสถานที่)
     ดาวน์โหลด
11. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีตรวจสถานที่) ดาวน์โหลด
ข้อมูลองค์กร
ระบบสารสนเทศ
รายงาน
โรงพยาบาลในสังกัด
สนง.สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงานในกระทรวง
หน่วยงานในจังหวัด
นโยบาย กสธ.
เชื่อมโยงอื่น ๆ
สถานการณ์ โควิด 2019
กลุ่มงานในสำนักงาน
ติดต่อเรา
สถานะสุขภาพ
ระบาดวิทยา
กระดาน ถาม-ตอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 31 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Chachoengsao Provincial Public Health Office