ขนาดและการเติบโตขององค์กร:
รพ.บางคล้าก่อตั้งในปี 2533 และเปิดบริการในเดือนมิถุนายนปี 2535 ได้รับบริจาคพื้นที่ 22 ไร่ เป็นอาคารชั้นเดียวขนาด  10 เตียง มีการก่อสร้างตึกสงฆ์ (ชลออุปถัมภ์) ตึกพิเศษ 10 ห้อง เรือนพักญาติ ซึ่งปัจจุบันเป็น
ตึกอำนวยการ หน่วยไตเทียม ห้องทันตกรรม ห้องประชุม แผนกกายภาพ ห้องพักเจ้าหน้าที่และห้องพักแพทย์ ห้องพักนักศึกษาฝึกงานและห้องพัสดุ  มีการก่อสร้างอาคาร 30 เตียงในปี 2539 ได้แก่ตึก OPD ER LR Lab IPD และห้องยา ปี 2551 สร้างเรือนกลางน้ำปัจจุบันเป็นอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มีการทาสีอาคารอำนวยการใหม่
ปี 2552 มีการซ่อมหลังคาในจุดที่ชำรุด และปรับปรุงห้องน้ำที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ปี 2553 ก่อสร้างโรงออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่และเป็นลานกีฬา
ของชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์แผนกผู้ป่วยใน สร้างคลินิกนมแม่
ปี 2554  มีการก่อสร้างอาคาร 2  ชั้น  เพื่อปรับเป็นอาคารสำหรับให้บริการด้านทันตกรรม
และงานกายภาพ  โดยชั้นบนเป็นสำนักงาน ด้านสนับสนุนงานบริการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
(การเงิน  ธุรการ) งานยุทธศาสตร์ 
ปี 2555 ปรับปรุงต่อเติมหน่วยไตเทียม ขยายเป็น 8 เตียง ปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยหน่วยไตเทียม ปรับปรุงห้องน้ำห้องเอ็กซเรย์ ปรับปรุงห้องพิเศษผู้ป่วยใน และปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยใน
ปี 2556  ก่อสร้างอาคารแพทย์ทางเลือก เป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง เพื่อให้บริการ
ด้านแผนไทย นวดเพื่อการบำบัดรักษา  ฝั่งเข็ม และอบสมุนไพร มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบรั้วโรงพยาบาล
ปี 2557 มีการก่อสร้างป้ายชื่อโรงพยาบาลใหม่
ปี 2558 มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรอบโรงพยาบาล
ปี 2559 ปรับปรุงห้อง/จุดเจาะเลือดให้ได้มาตรฐาน
ปี 2560 ก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 1 ถัง  ปรับปรุงอาคารเก่า เป็นห้องพิเศษรองรับผู้ป่วยใน
จำนวน 11 ห้อง
ปี 2561 ดำเนินการปรับปรุงอาคาร CMU ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วย  และมีการวางแผนก่อสร้าง โครงหลังคาตากผ้าผู้ป่วย (โรงซักฟอก)               
มีรถส่งต่อจำนวน 4 คัน สมรรถนะดี 3 คัน อีก 1 คันใช้สำหรับส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
เนื่องจากเปิดกระจกระบายอากาศได้ดี   มีห้อง Lab, X-ray มีระบบ internet wireless มีกล้องวงจรปิด
จำนวน 10 ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัย
รพ.บางคล้า อยู่ห่างจากอำเภอบางคล้า 3 กิโลเมตร ห่างจากปากทางเข้า 800 เมตร การคมนาคมโดยทางรถยนต์ ไม่มีรถประจำทางผ่าน ผู้รับบริการส่วนใหญ่เดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถส่วนตัวหรือรถรับจ้าง ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน มีบริการ 1669 และโรงพยาบาลเปิดคลินิกชุมชนของโรงพยาบาลที่ในตัวตลาด ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลออกตรวจในวันคลินิกพิเศษ 
มีการใช้ระบบ IT ตั้งแต่ปี 2547 ใช้ระบบ Mittnet และในปี 2553 เปลี่ยนมาใช้ระบบ HOSxP ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2554 มีการจัดตั้งระบบ data center เพื่อเชื่อมระบบข้อมูลใน รพ.และ รพ.สต. ทั้ง 8 แห่ง และได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีการใช้และติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง