ไตเทียม ปี 68
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง+เอกสารประกวด ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ไต
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สเปคไต 68
   
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2567
ประกาศร่างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน
ประกาศแผนจัดซื้อจ้าง ปร6-ราคากลาง-แนบท้าย
บก01 ประกาศ+เอกสารประกวด2567
ประกาศผู้ชนะ  
   
โซล่าเซลล์ 2567
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สเปค-TOR
บันทึกขึ้น เวป-ผสาน ประกาศผู้ชนะ
   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566
บันทึกประกาศแผน แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ปี66
แผนงานจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ ปี66 แผนงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ฯ ปี66
แผนงานจ้างเหมาฯ (เพิ่มเติม) ปี66 แผนงานจ้างเหมาฯ ปี66
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ปี66  
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนตบรรทุก์ดีเชล
บก 06 ประกาศ ติดบอร์ด
ประกาศประกวด ประกาศผู้ชนะ
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ประกาศร่าง
ยกเลิกประกาศแผน-ตัวเลขผิด สเปค
สัญญา  
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้พยาบาล
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประกาศประกวดราคา
สเปค บก 06
ร่างปะกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคา-เอกสารประกวด
ประกาศผู้ชนะ-แจ้งผล สำเนาสัญญา
ประกวดราคาก่อสรา้งอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคาร คสล 2 ชั้น 1 หลังโรงพยาบาลบางคล้า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลกำหนดราคากลาง_compressed บก.01
ขอเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะ
สัญญาจ้างติกอุบัติเหตุ 2566  
แผนการ จ้างเหมา ค่าใช้สอย โรงพยาบาลบางคล้า แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ และจ้างเหมาบริการ
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 64 แผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จ้างเหมา ซ่อม
ประกาศขายทอดตลาด ประกาสจัดซื้อรถ
ประกาศขายทอดตลาด66