นางศิริพร เจริญพร
นางสาวจันทนา สุขรัตอมรกุล
นางสาวประยูร ภวังคะนันท์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
หัวหน้างานยุทธศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวฤชุวี แซ่มั่น
ทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย
นางสาวจรุงทิพย์ พิพิธจันทร์
หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม
หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม
หัวหน้างานผู้ป่วยใน

 

นางบุญญลักษณ์ พิมพาทอง
นางสาวศุภร น้อยใจบุญ
นางสจี ชาญพัฒนนันท์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติ
หัวหน้างานจ่ายกลาง

 

 

นางสาวจิตรลดา คงวัฒนะ
นางสาวอรทัย มัธยัสถ์สุข
นางสาวนภัสฬดา เจริญสุข
หัวหน้างานเทคนิคบริการ
หัวหน้างานห้องคลอด
หัวหน้างานแพทย์ทางเลือก

 

 

นายธนากร นฤภัย
นางสาวอัจฉราณี สังสะนะ
หัวหน้างานกายภาพบำบัด
หัวหน้าอุบัติเหตุและฉุกเฉิน