รวมทั้งหมด 0 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1

ปฏิทินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน มิถุนายน 2567
วันที่ กิจกรรม สถานที่ จำนวนคน กลุ่มงาน/งาน/ฝ่าย ผลการพิจารณาการใช้รถยนต์ราชการ
ใช้/ไม่ใช้ ทะเบียน คนขับ การเบิกน้ำมัน