ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น การจัดซื้อ

- ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น การจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 มิถุนายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน(บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอย
  ประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาซิว ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 29 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 21 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ เป็นอาคาร คสล.1ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327
  ตารางเมตร โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-
  bidding) / 14 พฤษภาคม 2567

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 14 พฤษภาคม
  2567

- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 14 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
  bidding) / 9 พฤษภาคม 2567


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
  bidding) / 8 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
  bidding) / 8 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา โรงพยาบาลพนมสารคาม
  ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
  8 พฤษภาคม 2567

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ เป็นอาคาร คสล.1ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาล
  คลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 7 พฤษภาคม 2567

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 3 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
  bidding) / 3 พฤษภาคม 2567

-
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ เป็นอาคาร คสล.1ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรง
  พยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
  bidding) / 1 พฤษภาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
  เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองหลวงแพ่ง ตำบลคลอง
  หลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 30 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
  เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนามแดง ตำบลหนามแดง
  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 30 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน(บ้านแฝด)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น
  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 30 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
  130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาซิว ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 30 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
  6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 30 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ
  โรงพยาบาลสนามชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 30 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาล
  พนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 30 เมษายน 2567

-
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน(บ้านแฝด)เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
  ประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลาซิว ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 26 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
  4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลสนามชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ
  4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วย
  ระบบไฟฟ้า ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 เมษายน 2567

-
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid
  System) ขนาด 80 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ เป็นอาคาร คสล.1ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตาราเมตร โรงพยาบาล
  คลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 22 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรง
  พยาบาลบางน้ำเปรี้ยว ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 19 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ
  ความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ โรงพยาบาลแปลงยาว ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 19 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2ขั้น
  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนามแดง ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 18 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2ขั้น
  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพ่ง ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง
  ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 17 เมษายน 2567


- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน  (บ้านแฝด)เป็นอาคาร คสล.2ขั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
  130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาซิว ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 17 เมษายน 2567


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2ขั้น พื้นที่ใช้สอย
   ประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
   ฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 17 เมษายน 2567


- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ / 11 เมษายน 2567

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ / 10 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ / 10 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ / 10 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ / 5 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลพนมสารคาม /
  5 เมษายน 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ โรงพยาบาล
   สนามชัยเขต / 5 เมษายน 2567
 
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ฯ โรง
  พยาบาลพนมสารคาม / 4 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา รพ.พนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 3 เมษายน 2567

- ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ / 3 เมษายน 2567

- ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ / 3 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ฯ โรง
  พยาบาลพนมสารคาม / 2 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้าของ 
  โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง / 2 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
  / 2 เมษายน 2567

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ / 2 เมษายน 2567

- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 1 เมษายน 2567

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 1 เมษายน 2567

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ / 1 เมษายน 2567

- เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 1 เมษายน 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว โรงพยาบาลพนมสาร
  คาม / 1 เมษายน 2567

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ  โรงพยาบาล
  สนามชัยเขต (ครั้งที่ 2) / 1 เมษายน 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวม
  ศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง โรงพยาบาลสนามชัยเขต / 1 เมษายน 2567

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรับจ้างจัดหารังสีแพทย์ เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโม
  แกรมดิจิตอล พร้อมอัลตร้าซาวด์แต้านม จำนวน 15,000 ราย ปีงบประมาณ 2567 / 1 เมษายน 2567

-
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ฯ
  โรงพยาบาลพนมสารคาม / 29 มีนาคม 2567


- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะฯ โรงพยาบาลสนามชัยเขต
  / 28 มีนาคม 2567

- ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะฯ โรงพยาบาลสนามชัยเขต
  / 28 มีนาคม 2567

- เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา โรงพยาบาลพนมสารคาม / 28
  มีนาคม 2567

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่
  สูง โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) / 27 มีนาคม 2567

- เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์
  ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลพนมสารคาม / 27 มีนาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจ
  กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นฯ โรงพยาบาลบางปะกง / 27 มีนาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ ฯ โรงพยาบาล
  พนมสารคาม / 27 มีนาคม 2567

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 คัน สำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา / 27 มีนาคม

- เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด โรงพยาบาล
  พนมสารคาม / 27 มีนาคม 2567

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
  ดิจิตอล โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 26 มีนาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ 
  หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางคล้า ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 25 มีนาคม 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ รพ.สนามชัยเขต / 20
  มีนาคม 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ / 20 มีนาคม 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว / 18 มีนาคม 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen
  Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร โรงพยาบาลบางคล้า ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง / 14 มีนาคม 2567

- (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูกของโรง
  พยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
  / 14 มีนาคม 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์ และวัดการหดรัดตัวของมดลูก แบบ
  รวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 เครื่อง / 14
  มีนาคม 2567

- (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศรีษะแบบ 2 มิติ โรงพยาบาล
  สนามชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง / 14 มีนาคม 2567

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 คัน / 13 มีนาคม
  2567

- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างกล้องส่องตรวจ ชนิด 2 หัว โรงพยาบาล
  พนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 12 มีนาคม 2567

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ฯ โรงพยาบาล
  บางปะกง / 12 มีนาคม 2567

- เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์และวัดการหดรัดตัวของมดลูก ของ
  โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 6 มีนาคม 2567

-
เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด  
  พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธี 
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 มีนาคม 2567

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
  หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางคล้า ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 4 มีนาคม 2567

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ ของ
  โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 
  bidding) / 4 มีนาคม 2567

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ตำบล
  บ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 4 มีนาคม 2567

-
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โคมไฟผ่าตัดฯ โรงพยาบาลบางคล้า / 22 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยฯ รพช.ในสังกัด / 22 กุมภาพันธ์
  2567

-
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ / 21 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงคลอดไฟฟ้า โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จำนวน 1 เตียง / 13 กุมภาพันธ์
  2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ ขนาดกลางโรงพยาบาลบาง
  ปะกงจำนวน 1 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
  จำนวน 1 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกเกิด โรงพยา
  บาลบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 1 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 5 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์
  2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 2 ตู้ / 13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิต ทารกแรกคลอด โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 2 ชุด/
  13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติฯ โรงพยาบาล
  คลองเขื่อน/ 13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด สำหรับทารกแรกคลอด โรงพยาบาลราชสาส์น จำนวน 2 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก โรงพยาบาล
  ราชสาส์น จำนวน 2 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์ 2567

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ ของโรงพยาบาล
  ชุมชนในสังกัด จำนวน 4 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์ 2567


-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จำนวน 1 เครื่อง / 13
  กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โรงพยาบาลท่า
  ตะเกียบ/ 13 กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลคลองเขื่อน / 13 กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย ของโรงพยาบาลชุมชนใน
  สังกัด จำนวน 5 เครื่อง/ 13 กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ใน
  เลือด โรงพยาบาลราชสาส์น ตำบลดงน้อย / 13 กุมภาพันธ์ 2567


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ใน
  เลือดของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3 เครื่อง / 13 กุมภาพันธ์ 2567


- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II
  / 7 กุมภาพันธ์ 2567

- ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม / 5 กุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (16)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (15)

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (14)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (13)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (12)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (11)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (10)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (9)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (8)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (7)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (6)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (5)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (4)

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (3)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (2)

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 5 กุมภาพันธ์ 2567 (1)

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
  19 มกราคม 2567

- แบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 (ไตรมาสที่ 1) / 28 ธันวาคม 2566

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 / 28 ธันวาคม 2566

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 28 ธันวาคม 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผ่นรับรังสีเอ็กซเรย์พร้อมเปลี่ยนเป็นภาพดิจิตอล จำนวน
  1 แผ่น (ครั้งที่ 2) / 20 ธันวาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / 15 ธันวาคม 2566

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 8 ธันวาคม 2566

-
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผ่นรับรังสีเอ็กซเรย์พร้อมเปลี่ยนเป็นภาพดิจิตอล (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 28 พฤศจิกายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนหลังคา
  (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด80กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน
  1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) / 28 พฤศจิกายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
  บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด80กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิง
  เทรา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) / 15 พฤศจิกายน 2566


-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผ่นรับรังสีเอ็กซเรย์ฯ /2 พฤศจิกายน
  2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
  บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด80 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิง
  เทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 31 ตุลาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผ่นรับรังสีเอ็กซเรย์พร้อมเปลี่ยนเป็น
  ภาพดิจิตอล จำนวน 1 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / 12 ตุลาคม 2566


-
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด
  80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ / 29 กันยายน 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 28 กันยายน 2566


-
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System)
  ขนาด 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ / 22 กันยายน 2566


-
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3,821 ตารางเมตร สำนักงาน
  ธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 15 กันยายน 2566


-
แบบรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 และขออนุญาตเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซด์
  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  (ไตรมาสที่ 4) / 15 กันยายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 6 กันยายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 กันยายน 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof
  top On Grid System) ขนาด 80 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 1 กันยายน 2566

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 30 สิงหาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 28 สิงหาคม 2566

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 28 สิงหาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3821 ตารางเมตร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 สิงหาคม 2566


- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม
  ชุดรับภาพชนิดแฟลต พานอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 สิงหาคม 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3821 ตารางเมตร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 15 สิงหาคม 2566

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 สิงหาคม 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / 18 กรกฎาคม 2566

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 14 กรกฎาคม 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
   นิกส์ (e-bidding) / 7 กรกฎาคม 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
   นิกส์ (e-bidding) / 6 กรกฎาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  ทรอนิกส์ (e-bidding) / 6 กรกฏาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 4 กรกฏาคม 2566


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคา
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 30 มิถุนายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิ
  เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 27 มิถุนายน 2566

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  ทรอนิกส์ (e-bidding) / 23 มิถุนายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 12 มิถุนายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 12 มิถุนายน 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ
  ดิจิตอล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 6 มิถุนายน 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 29 พฤษภาคม 2566

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  ทรอนิกส์ (e-bidding) / 29 พฤษภาคม 2566


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 29 พฤษภาคม 2566


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 25 พฤษภาคม 2566


-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ / 3 พฤษภาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 1 พฤษภาคม 2566

- (
ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล จำนวน 1 คัน
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) / 24 เมษายน 2566

- แบบรายการผลการปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 / 10 เมษายน 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 29 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 27 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 16 มีนาคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม
  และฟื้นคืนชีพผู้ป่วย (CPR AUTO) โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 6 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 6 กุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ โรงพยาบาลราชสาส์น อำเภอราช
  สาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 มกราคม 2566

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 23 ธันวาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 23 ธันวาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 23 ธันวาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 23 ธันวาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 21 ธันวาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 ธันวาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 ธันวาคม 2565


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 21 ธันวาคม 2565


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องศูนย์กลางการรักษา
  ทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการ
  รักษาทางไกล โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 22 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบผลิดน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่
  น้อยกว่า 15 หัวจ่าย โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 17 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 16 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วย
  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม
  และฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลราชสาส์น ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการ
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 3 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน
  (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คศล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว ตำบลบาง
  วัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 2 พฤศจิกายน 2565


- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 / 1 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตาม
  สัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาล
  พนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 19 ตุลาคม 2565


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบจ่ายตรงขนาดไม่น้อยกว่า 15 หัว
  จ่าย โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 19 ตุลาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คศล.2 ชั้น
  พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิง
  เทรา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 10 ตุลาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 3 ตุลาคม 2565

- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยการบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
  โรงพยาบาลราชสาส์น ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 22 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)
  ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  ทรอนิกส์ (e-bidding) / 22 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ พื้นที่ 3,821 ตารางเมตร สำนัก
  งานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 / 19 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์
  หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวด
  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 16 กันยายน 2565


- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง
  โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  นิกส์ (e-bidding) / 16 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล โรงพยา
  บาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
  dding) / 13 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000
  ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประ
  กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 12 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดสูง
  โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
  นิกส์ (e-bidding) / 12 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)
  ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาล
  บางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
  ing) / 7 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน
  ต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน
  1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 7 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลสนาม
  ชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กนิกส์ (e-bidding)
  / 7 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพของผู้ป่วย
  โรงพยาบาลราชสาส์น ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 6 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล
  โรงพยาบาลบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 6 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโน
  มัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัด
  ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 5 กันยายน 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ พื้นที่จำนวน 3,821 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณ
  สุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 2 กันยายน 2565


- (ร่าง)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติด
  ตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกลโรงพยาบาล
  พนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 1 กันยายน 2565


- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาล
  สนามชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอเสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 31 สิงหาคม 2565

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วน
  ต้นชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง โรงพยาบาลพนมสารคาม ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน
  1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 31 สิงหาคม 2565

-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบ ชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาล
  บางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
  ing) / 31 สิงหาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA.
  แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 30 สิงหาคม 2565


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการพื้นที่ จำนวน 3,821 ตารางเมตร สำนักงาน
  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 24 สิงหาคม 2565


-
(ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาด
  ความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1
  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 สิงหาคม 2565


- (ร่าง) ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 mA.
  แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 22 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 9 สิงหาคม 2565

-
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800
  ลิตร โรงพยาบาลคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) / 8 สิงหาคม 2565


-
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / 8 สิงหาคม 2565

- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
  ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2 - 3) / 30 มิถุนายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 12 รายการ /
  23 มิถุนายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 เครื่อง
  / 23 มิถุนายน 2565

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding) / 19 พฤษภาคม 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
  นิกส์ (e-bidding) / 21 เมษายน 2565

- ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  / 8 เมษายน 2565

- ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 / 8 เมษายน 2565

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ)
  / 9 มีนาคม 2565

- รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 / 2 กุมภาพันธ์ 2565

- รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 / 4 มกราคม 2565