- การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

- การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

- ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

- การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

- ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ)

- รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

- ประกาศวาระจังหวัดและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
   เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดฉะเชิงเทรา

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐสำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  ตามมาตรา 27

- รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 (Thailand’s SDGs Report 2016-2020)

- คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- การดำเนินงานด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเขตสุขภาพที่ 6

- วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงาน
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ ดาวน์โหลด

- แนวทางการนำจ่ายรายงานผลการตรวจพิสูจน์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ดาวน์โหลด

- แผนเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ  กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด