แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน ตามหนังสือ สป ที่ สธ 0208.10/ว246 ลงวันที่ 3 ก.พ. 63 ดาวน์โหลด

สรุปหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานสาขาต่าง ๆ ดาวน์โหลด

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
- แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ ดาวน์โหลด

- แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับ เงินประจำตำแหน่ง ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด

แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ - ระดับชำนาญการพิเศษ ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดทำผลงานประเมินบุคคล ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักจิตวิทยา-นักจิตวิทยาคลินิก ดาวน์โหลด

ตำแหน่งอื่น ๆ
- แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ ดาวน์โหลด

____________________

- การส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ ดาวน์โหลด